Tervetuloa discoon!
DISCO K-50® – biletyspaikka meille viisikymmentä täyttäneille.
Tanssilattialle johdattelee menevä sekoitus vanhempaa ja uudempaa kansainvälistä discomusiikkia.

 


Tie­to­suo­ja­se­los­te

Päi­vi­tet­ty: 1.1.2022. Tämä on Yrityksen hen­ki­lö­tie­to­lain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tie­to­suo­ja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tie­to­suo­ja­se­los­te.

Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

DISCO K-50®c/o Luo­va­toi­mis­to Dreamo Oy

Ka­las­ta­jan­pol­ku 10 B2, 00560 Helsinki

Y-tunnus: 2756306-5

Säh­kö­pos­ti:

pasi.kayhko@dreamo.fi


Re­kis­te­rin nimi

DISCO K-50® asia­kas­re­kis­te­ri

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tarkoitus

  • Asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­nen ja ylläpito
  • Asia­kas­kir­jeet ja tie­dot­teet
  • Mark­ki­noin­ti asiak­kail­le
  • Ana­ly­soin­ti ja ti­las­toin­ti

Re­kis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Asiakkaan pe­rus­tie­dot

  • Nimi
  • Säh­kö­pos­ti

Sään­nön­mu­kai­settie­to­läh­teet

  • Asiakkaan itse itsestään antamansa tiedot

Tar­kas­tusoi­keus

Re­kis­te­röi­dyl­lä on hen­ki­lö­tie­to­lain 26 §:n mu­kai­ses­ti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja hen­ki­lö­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Pal­ve­lun­tuot­ta­ja sallii asiakkaan koh­tuul­li­sin väliajoin tar­vit­taes­sa suorittaa kir­jal­li­sia tar­kas­tuk­sia hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn ja tie­to­suo­jan laadun var­mis­ta­mi­sek­si. Tar­kas­tus­ten toi­mit­ta­mi­sa­jan­koh­dis­ta sovitaan ta­paus­koh­tai­ses­ti erikseen hyvissä ajoin etukäteen.

Suo­ra­mark­ki­noin­nin suos­tu­muk­set ja kiellot

Asiak­kaal­la on mah­dol­li­suus tilata tai perua uu­tis­kir­jeen tilaus kir­jau­tu­nee­na verk­ko­pal­ve­lus­sa. Uu­tis­kir­jeen voi perua myös suoraan uu­tis­kir­jeen viestissä olevan linkin kautta.

Tietojen käsittely ja kä­sit­te­li­jät

Tietoja ei luovuteta sään­nön­mu­kai­ses­ti muille tahoille kuin re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­le ja hänen työn­te­ki­jöil­leen.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lel­le.


Tietojen kä­sit­te­lys­sä nou­da­te­taan huo­lel­li­suut­ta ja kä­si­tel­tä­vät tiedot suojataan asian­mu­kai­ses­ti. Sivuston yl­lä­pi­tä­jä huolehtii siitä, että tietoja kä­si­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja vain niiden työn­te­ki­jöi­den toimesta, joiden työn­ku­vaan se kuuluu.

Tietojen säi­ly­ty­sai­ka

Hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asia­kas­suh­teen yl­lä­pi­tä­mis­tä ja kir­jan­pi­toa varten. Tiedot pois­te­taan kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen 5 vuoden kuluessa.


Net­ti­si­vun eväs­te­käy­tän­nöt

Seu­raa­vas­sa tietoa tämän sivuston eväs­te­käy­tän­nöis­tä: mitä tietoja net­ti­si­vul­la kerätään ja miksi.

Mitä evästeet (=cookies) ovat?

Kuten useimmat net­ti­si­vut, myös tämä sivusto käyttää evästeitä. Ne ovat pieniä tie­dos­to­ja, jotka selaimesi tallentaa lait­teel­le­si pa­ran­taak­seen sivuston käyt­tö­ko­ke­mus­ta. Lisää tietoa eväs­teis­tä löydät esi­mer­kik­si Wi­ki­pe­dias­ta.

Eväs­tei­den käytöstä

Evästeitä käytetään tällä si­vus­tol­la alla ku­va­tuil­la tavoilla. Va­li­tet­ta­vas­ti useim­mi­ten ei ole mah­dol­lis­ta estää eväs­tei­den käyttöä ilman, että myös niiden mah­dol­lis­ta­mat toi­min­nal­li­suu­det estetään. Eväs­tei­den käyttö onkin näin ollen suo­si­tel­ta­vaa mikäli et ole täysin varma tar­vit­set­ko niitä tai jos ne mah­dol­lis­ta­vat palvelun jota käytät.

Tällä si­vus­tol­la käytössä olevat evästeet:

  • Sivuston toiminnan kannalta vält­tä­mät­tö­mät evästeet. Näiden eväs­tei­den avulla pidetään huolta sivuston pe­rus­toi­min­nal­li­suuk­sien kuten na­vi­gaa­tion toi­min­nas­ta.
  • Lo­mak­kei­siin liittyvät evästeet. Kun lähetät viestin yh­tey­den­ot­to- tai kom­men­toin­ti­lo­mak­keel­ta, evästeet voidaan asettaa muis­ta­maan tietosi, jolloin sinun ei tarvitse syöttää niitä uudestaan joka kerta.
  • Kolmannen osapuolen evästeet. Google Analytics.

Eväs­tei­den käytön estäminen

Voit estää eväs­tei­den käytön selaimesi ase­tuk­sis­ta (li­sä­tie­toa löydät selaimesi ohje/help -valikosta). Huo­mioit­han, että eväs­tei­den käytön esto selaimen ase­tuk­sis­ta vaikuttaa sekä tämän että muiden käyt­tä­mie­si sivujen toi­min­taan.